facebook

Лаборатория за практики на устойчиво развитие

 

Директор: Д-р Радосвета Кръстанова

e-mail: rkrestanova@nbu.bg

НБУ, корпус 2, зала 302

 

Консултативен съвет:

Проф. д-р Васил Гарнизов

Доц. д-р Петя Асенова

Доц. д-р Георги Тупаров

Доц. д-р Георги Петров

Гл. ас. д-р Филип Андонов

Доц. д-р Галина Сачанска

Доц. д-р Николай Петров

 

Технически сътрудници :

 

Мина Карпузова

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

 

Лабораторията е създадена на 12 март 2019 година с решение на Ректорския съвет на НБУ.

Нарастващото замърсяване на въздуха е глобален проблем, който има своите конкретни екологични, социални и политически измерения. Това дава основание на НБУ да се ангажира по-активно с проблема, като се включи в проучването на цялостния социално-екологичен контекст, свързан с проблема на замърсяването на въздуха и възможностите за противодействие, свръзани с конкретни политики и добри практики. С дейността на новата лаборатория, НБУ поема мисията на университет, ангажиран със социално значимите проблеми в обществото.

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ЛАБОРАТОРИЯТА

 

- мониторинг на ключови съобщения и новости по въпросите, свързани с темата (статии, данни, казуси, официални съобщения, законопроекти, обществени обсъждания, социологически проучвания, други);

- изследване на правните рамки в различни страни в ЕС и анализ на националните законодателства, отнасящи се до качеството на въздуха.

- анализ на политики и граждански инициативи за чистотата на въздуха – чужди практики и действащи в момента политики в тази сфера в България.

- анализ на заинтересованите страни – мнения, действия, позиции;

- популяризиране на становища и добри практики, участие в инициативи и кампании по важни въпроси, обединяване около общи каузи;

- обсъждане на мерки за подобряване на чистотата на въздуха и отправяне на предложения към заинтересованите институции;

- осъществяване на партньорства с академични институции, изследователски центрове, институти, административни звена, НПО и граждански групи, работещи по темата;

- организиране на публични събития с дискусионен и образователен характер.